სიახლეები

ინფორმაცია აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ

ინფორმაცია აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ

2024-04-29

ინფორმაცია 
სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“-ს (ს/კ404967078) 
აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ 

 

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება მოწვეულია სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო 
ბიზნეს კაპიტალი“-ს მიერ;

საზოგადოების საიდენტიფიკაციო კოდი - 404967078;

საზოგადოების იურიდიული მისამართი:
საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, ქეთევან
დედოფლის გამზირი, N68, სართული N1, საოფისე ფართი N2;

კრების ჩატარების ადგილი, თარიღი და დრო: კრება ჩატარდება 2024 წლის 21 მაისს, 15:00
საათზე, შემდეგ მისამართზე - საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, ქეთევან დედოფლის
გამზირი, N68, სართული N1, საოფისე ფართი N2;

აქციონერთა სააღრიცხვო დღე: 2023 წლის 13 მაისი (აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში
მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო
დღეს ჩვეულებრივი აქციების მფლობელ აქციონერებად ირიცხებიან სს მიკროსაფინანსო
ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ აქციათა რეესტრის მწარმოებელ დამოუკიდებელ
რეგისტრატორთან - სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ
რეგისტრატორთან“).

სრულყოფილი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ბმულზე