ვაკანსიები

ვაკანსიები

იურისტი

გამოქვეყნდა: 06-12-2023 ბოლო ვადა: 05-01-2024

ძირითადი მოვალეობები:

 • მისოს სახელით (მათ შორის პრობლემური კლიენტების მიმართ) სასამართლოში სარჩელების აღძვრა და წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში (სხდომებზე წარმომადგენლობა, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების, ყველა ინსტანციის შესაგებლების, ყველა სახის საჩივრების, განცხადებების და შუამდგომლობების ფორმირება და წარდგენა სასამართლოში);
 • მისოს წინააღმდეგ აღძრულ სარჩელებზე მისოს წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში (სხდომებზე წარმომადგენლობა, შეგებებული სარჩელის, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების, ყველა ინსტანციის შესაგებლების, ყველა სახის საჩივრების, განცხადებების და შუამდგომლობების ფორმირება და წარდგენა სასამართლოში);
 • ვადაგადაცელებული ფულადი ვალდებულებების ამოღების მიზნით, წარმომადგენლობა ნოტარიუსებთან და ნოტარიუსის სააღსრულებო ფურცლის მიღება, დაგირავებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ამოღების მიზნით, შსს მომსახურების სააგენტოში გირავნობის მოწმობების მიღება;, ზემოაღნიშნული და სხვა სააღსრულებო დოკუმენტების საფუძველზე მისოს სასარგებლოდ საასრულებო წარმოების დაწყება და აღსულება, წარმომადგენლობა აღსრულების პროცეში სააღსრულებო ბიუროსთან/კერძო აღმასრულებელთან.
 • სამართლებრივი კუთხით მისოს წარმომადგენლობა ყველა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, მათ შორის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან, სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან, იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან და ნოტარიუსებთან; ასევე მისოს წარმომადგენლობა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებთან, მათ შორის ქ. თბილისის მერიასთან და მის სამსახურებთან;
 • მისოს სამართლებრივი უზრუნველყოფა მის სასარგებლოდ იპოთეკით/გირავნობით დატვირთული ქონების დასაკუთრების ან/და მისოს მფლობელობაში/საკუთრებაში გადმოცემული უზრუნველყოფის საგნების რეალიზაციის პროცესში.
 • იურისტის კომპეტენციაში შემავალი საქმეების შესრულების კოორდინაცია და კონტროლი.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება;
 • აუცილებელია ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის ცოდნა;
 • აუცილებელია საფინანსო სექტორისა და მისი მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცოდნა;
 • აუცილებელია სასამართლოსა და სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • აუცილებელია საფინანსო სექტორში მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • სასურველია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი (ან მასთან გათანაბრებული)  სერთიფიკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის (ან საერთო) სპეციალიზაციით;
 • სასურველია პირადი ავტომობილის და მართვის უფლების ფლობა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ფინანსური ანგარიშგების სპეციალისტი

გამოქვეყნდა: 06-12-2023 ბოლო ვადა: 05-01-2024

ძირითადი მოვალეობები:

 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;
 • ეროვნული ბანკის ანგარიშგების მომზადება;
 • კომპანიის ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი და ანალიზი;
 • სხვადასხვა ანგარიშგების მომზადება მენეჯმენტისთვის;
 • სხვადასხვა ტიპის ანალიტიკური და სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავება;
 • IFRS სტანდარტების ცოდნა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ეკონომიკური, ფინანსური ან სხვა მომიჯნავე მიმართულებით;
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის ან ანგარიშგების მიმართულებით მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • ეროვნული ბანკის ანგარიშგებებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • MS Excel - ის მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • SQL პროგრამის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

IT ბიზნეს ანალიტიკოსი

გამოქვეყნდა: 04-12-2023 ბოლო ვადა: 31-12-2023

ძირითადი მოვალეობები:

 • ორგანიზაციის შიდა სტეიკჰოლდერებთან ურთიერთობა, მათი ბიზნეს საჭიროებების, გამოწვევებისა და მიზნების იდენტიფიცირება და ანალიზი;
 • User Stories მომზადება;
 • ორგანიზაციაში არსებული ბიზნეს პროცესებისა და სისტემების შესწავლა და ანალიზი. ახალი ბიზნეს-პროცესების შემუშავებაში აქტიური ჩართულობა;
 • ბიზნეს საჭიროებების შესაბამისი გადაწყვეტების შემუშავება და მათი ტექნიკურ დავალებად გარდაქმნა;
 • გარე ვენდორებთან და ორგანიზაციის შიდა ტექნიკურ ჯგუფებთან ურთიერთობა. 
 • SDLC-ის (Software Development Life Cycle) პროცესში ჩართულობა და მონაწილეების საქმიანობის კოორდინაცია;
 • ტესტირების გეგმისა და ტესტირების სცენარების შედგენაში მონაწილეობა.
 • საჭიროების შემთხვევაში ახალი ვენდორებისა და IT სერვის მომწოდებლების შერჩევაში მონაწილეობის მიღება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია IT, ფინანსები ან მონათესავე სფერო);
 • SDLC-ის პრინციპების ცოდნა;
 • ბიზნეს პროცესების ანალიზისა და აღწერის გამოცდილება;
 • საფინანსო სექტორში და B6/LMS პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;
 • ბიზნეს პროცესების მოდელირების ხელსაწყოებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

უნარ-ჩვევები:

 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • ორგანიზებული და შედეგზე ორიენტირებული.
 • სწავლის და განვითარების სურვილი.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • კარიერული ზრდის შესაძლებლობას და მზარდ ანაზღაურებას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

IT ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი

გამოქვეყნდა: 28-11-2023 ბოლო ვადა: 27-12-2023

ძირითადი მოვალეობები:

 • ქსელში წარმოქმნილი პრობლემების ლოკალიზაცია და აღმოფხვრა;
 • ორგანიზაციის თანამშრომლების ტექნიკური მხარდაჭერა;
 • ოპერაციული სისტემებისა და სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია პერსონალურ კომპიუტერებზე;
 • პერსონალური კომპიუტერების ტექნიკური ზედამხედველობა;
 • კომპიუტერული ტექნიკის დაზიანების ლოკალიზაცია და აღმოფხვრა;
 • ორგანიზაციის შიდა IP ტელეფონების ინსტალაცია და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;
 • თანამშრომლების კონსულტირება კომპიუტერულ ტექნიკასთან მუშაობის საკითხებზე.
 • საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • სასურველია უმაღლესი განათლება;
 • სასურველია Windows Server 2012/2016/2019 - Active Directory, Domain Controller - თან მუშაობის გამოცდილება;
 • ოპერაციული სისტემების ცოდნა;
 • აპარატული უზრუნველყოფის ტექნიკური მახასიათებლების, კუნსტრუქციული თავისებურებებისა და ექსპლოატაციის რეჟიმების ცოდნა;
 • აპარატული უზრუნველყოფის დაზიანების დიაგნოსტირება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
 • სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფის ცოდნა.

უნარ-ჩვევები:

 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • ორგანიზებული და შედეგზე ორიენტირებული.
 • სწავლის და განვითარების სურვილი.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • კარიერული ზრდის შესაძლებლობას და მზარდ ანაზღაურებას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სისტემური ადმინისტრატორი

გამოქვეყნდა: 20-11-2023 ბოლო ვადა: 20-12-2023

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • სერვერების ადმინისტრირება და მონიტორინგი;
 • სარეზერვო ასლების შექმნა(Veeam Backup & Replica);
 • ვირტუალური მანქანების შექმნა/რედაქტირება/მონიტორინგი(Vmware);
 • ახალი სერვერების ტექნიკური და პროგრამული გამართვა(HPE;DELL);
 • ქსელური ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება და მონიტორინგი(Cisco IOS);
 • AD (Active Directory), Domain Controller, DNS, DHCP - ადმინისტრირება;
 • სერვერების ოპერაციული სისტემების განახლება(Windows Server 2012 and Above);
 • ახალი პროდუქტებისა და სერვისების ინსტალაციის უზრუნველყოფა;
 • სერვერების და ქსელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა(Cisco FTD with FMC);
 • VPN-ების აწყობა გარე კომპანიებთან(Site2Site VPN Ipsec);
 • წვდომების მართვა Firewall-ზე(Cisco FTD with FMC);
 • სერვერზე უფლებების კონტროლი;
 • სერვერების დროული განახლება;
 • IP ტელეფონიის ადმინისტრირება(Asterisk, FreePBX);
 • ელექტრონული ფოსტის ადმინისტრირება(MS Exchange 2019);
 • AD (Active Directory) - (ახალი მომხმარებლების დამატება, ჯგუფების შეცვლა, უფლებების ჩართვა).

კომპეტენცია და უნარები:

 • უმაღლესი განათლება სასურველია ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით;
 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 4+ წლიანი გამოცდილება;
 • კომპიუტერული ტექნიკის და ქსელების ცოდნა;
 • სასურველია ტექნიკური ინგლისურის ცოდნა;
 • Windows Server 2016/2019 ცოდნა;
 • Active Directory, Domain Controller, DHCP, DNS, WSUS ცოდნა;
 • Web სერვერებთან (IIS)  და სერვისებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • Asterisk-თან მუშაობის გამოცდილება;
 • სასურველია Cisco-ს ცოდნა;
 • MS Exchange-თან მუშაობის გამოცდილება;
 • VMware-ის ცოდნა;
 • სასურველია MS SQL-ის ცოდნა
 • Microsoft 365-ის ცოდნა
 • Microsoft SCOM/SCEM
 • სასურველია Linux-თან მუშაობის გამოცდილება.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სერვის ცენტრის მენეჯერი თელავი

გამოქვეყნდა: 20-11-2023 ბოლო ვადა: 20-12-2023

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრის მუშაობის ხელმძღვანელობა და ორგანიზება;
 • დაქვემდებარებული პერსონალის მართვა, კონტროლი და განვითარება; 
 • გაყიდვების გეგმების შესრულების კონტროლი
 • საკრედიტო რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და ანალიზი; 
 • საოპერაციო რისკების კონტროლი;
 • დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში სესხების დამტკიცება; 
 • სერვის ცენტრის ბიუჯეტის შედგენა და მისი შესრულების კონტროლი;
 • სალაროში ფულის მოძრაობის კონტროლი; 
 • სერვის ცენტრის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა, მისოს დოკუმენტაციის ადმინისტრირება, დადგენილ პროცედურებთან/წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი.
 • სერვის ცენტრის თანამშრომელთა მიერ მისოს შინაგანაწესით გათვალისწინებული შრომითი დისციპლინისა და ქცევის ნორმების დაცვის კონტროლი;
 • სერვის ცენტრის საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნესის/ეკონომიკის სფეროში (სასურველია მაგისტრის ხარისხი); 
 • საფინანსო სფეროში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
 • საკრედიტო კუთხით მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.


ჩვენ გთავაზობთ:

 • განვითარების შესაძლებლობას;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - ოპერატორი ბათუმი

გამოქვეყნდა: 04-12-2023 ბოლო ვადა: 31-12-2023

ძირითადი მოვალეობები:

 • სალარო ოპერაციების წარმოება;
 • ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობის დათვლა, შემოწმება და შენახვა;
 • სერვის ცენტრის სალაროს ნაღდი ფულის ლიმიტების კონტროლი;
 • არასკრედიტო პროდუქტებისა და მომსახურების გაყიდვა, გეგმების შესრულება;
 • არასაკრედიტო პროდუქტების გაყიდვების სტიმულირება და პოტენციური კლიენტების მოზიდვა;
 • ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობის ინკასაციის განხორციელება;
 • სალაროსა და საცავის გასაღებების, ბეჭდების, მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების შენახვა, მოძრაობის კონტროლი;
 • მეტობა/დანაკლისის აქტების გაფორმება, ნაშთების გასწორების უზრუნველყოფა;
 • სალაროს დღიური საბუთების შემოწმება;
 • რეგულარული რეპორტინგი სალაროს საქმიანობაზე;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის ან მომიჯნავე მიმართულებით;
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა; 
 • საბანკო კომპიუტერულ პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
 • ინგლისური და რუსული ენების საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა; 
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • დროის ეფექტური მართვის უნარი.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას, რომელიც დაგეხმარებათ განავითაროთ პროფესიული უნარები;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ექსპერტი - ბათუმი

გამოქვეყნდა: 20-11-2023 ბოლო ვადა: 20-12-2023

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა /  შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება.
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას, რომელიც დაგეხმარებათ განავითაროთ პროფესიული უნარები;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - ოპერატორი კახეთი

გამოქვეყნდა: 20-11-2023 ბოლო ვადა: 20-12-2023

ძირითადი მოვალეობები:

 • სალარო ოპერაციების წარმოება;
 • ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობის დათვლა, შემოწმება და შენახვა;
 • სერვის ცენტრის სალაროს ნაღდი ფულის ლიმიტების კონტროლი;
 • არასკრედიტო პროდუქტებისა და მომსახურების გაყიდვა, გეგმების შესრულება;
 • არასაკრედიტო პროდუქტების გაყიდვების სტიმულირება და პოტენციური კლიენტების მოზიდვა;
 • ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობის ინკასაციის განხორციელება;
 • სალაროსა და საცავის გასაღებების, ბეჭდების, მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების შენახვა, მოძრაობის კონტროლი;
 • მეტობა/დანაკლისის აქტების გაფორმება, ნაშთების გასწორების უზრუნველყოფა;
 • სალაროს დღიური საბუთების შემოწმება;
 • რეგულარული რეპორტინგი სალაროს საქმიანობაზე;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის ან მომიჯნავე მიმართულებით;
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა; 
 • საბანკო კომპიუტერულ პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; 
 • ინგლისური და რუსული ენების საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა; 
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • დროის ეფექტური მართვის უნარი.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას, რომელიც დაგეხმარებათ განავითაროთ პროფესიული უნარები;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ექსპერტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 20-11-2023 ბოლო ვადა: 20-12-2023

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა /  შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება.
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას, რომელიც დაგეხმარებათ განავითაროთ პროფესიული უნარები;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • კარიერული ზრდის შესაძლებლობას;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

1 2