სოციალური პასუხისმგებლობა

სოციალური პასუხისმგებლობა

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "მიკრო ბიზნეს კაპიტალი" ("ემ-ბი-სი") თანამედროვე, ინოვაციური და საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე მოქმედი ორგანიზაციაა, რომლის  მიზანია მიკრო და მცირე მეწარმეების, ფერმერებისთვის მათზე მორგებული და ხელმისაწვდომი ფინანსური სერვისების შეთავაზება,   ფინანსური სახსრების და სასესხო პროდუქტების მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, გრძელვადიანი და გამჭვირვალე ურთიერთობა მომხმარებლებთან.  სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "მიკრო ბიზნეს კაპიტალი," ("ემ-ბი-სი") როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ფინანსური ინსტიტუტი, ორიენტირებულია საკუთარი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაში. 

"ემ ბი სი"-სთვის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესის მოდელთან ინტეგრირებული კორპორაციის თვითრეგულირების ფორმას წარმოადგენს და ასახულია კომპანიის ძირითად ღირებულებებში: 

●    გამჭვირვალობა
●    პასუხისმგებლობა
●    პარტნიორობა
●    ეთიკური კორპორაციული მართვა
●    ინოვაცია

გაერო, როგორც მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მდგრადი გლობალური ეკონომიკის შექმნას, გლობალური შეთანხმების ფარგლებში 10 პრინციპს გვთავაზობს და ჩვენ, როგორც შეთანხმების მონაწილე კომპანია აღნიშნულ პრინციპებს ჩვენს სტრაგეტიისა და ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილად ვაქცევთ. ეს პრინციპები 4 კომპონენტად ერთიანდება და მოიცავს: ადამიანის უფლებებს, შრომის უფლებებს, გარემოს დაცვას და კორუფციასთან ბრძოლას. 

"ემ ბი სი"-ს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგია მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: 

●    გარემოს დაცვა
●    ქალთა გაძლიერება
●    ფინანსური განათლების მხარდაჭერა
●    შრომითი უფლებები
●    ახალგაზრდების მხარდაჭერა
●    გამჭვირვალობა და ბიზნესეთიკა

"ემ ბი სი" არის გაეროს გლობალური შეთანხმების ინიციატივის წევრი, CSR კლუბის წევრი, UN Women - გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წევრი და ახორციელებს პროექტებს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის.  "ემ ბი სი"-ს თანამშრომლები, სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, ატარებენ ტრენინგებს  მოწყვლადი ადგილობრივი მოსახლეობის და იძულებით გადაადგილებული პირების ეკონომიკური ჩართულობის გაზრდის და მათი უნარ-­ჩვევებისა და შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის, რომელიც ხორციელდება EPIC პროექტის "მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ხელშეწყობით. 2018 წლიდან "ემ ბი სი" საქართველოს პრო ბონო ქსელის წევრია და კომპანიის პროფესიული რესურსები აქტიურად არის მიმართული საზოგადოების სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების დასახმარებლად. "ემ ბი სი"-ს თანამშრომლები აბსოლუტურად უსასყიდლოდ უწევენ მაღალკვალიფიციურ პროფესიულ მომსახურებას შესაბამისი საჭიროების მქონე სამოქალაქო ორგანიზაციებსა თუ მოქალაქეებს.

2017 წლის ივნისიდან, "ემ ბი სი" Smart Campaign-ს - მიკროსაფინანსო სექტორში მომხმარებელთა დაცვის ყველაზე ფართომასშტაბიან საერთაშორისო კამპანიას შეუერთდა. 

Smart Campaign  გლობალურ პლატფორმას წარმოადგენს და მსოფლიო მასშტაბით, 4700-ზე მეტ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, ასოციაციას, ინვესტორსა თუ დონორს ერთი მიზნის გარშემო აერთიანებს. 2008 წელს ჩამოყალიბებული კამპანიის უმთავრესი დანიშნულება მომხმარებლისთვის - როგორც ინდუსტრიის მთავარი მამოძრავებელი ძალისთვის - გამჭვირვალე, ღირსეული და გონივრული ფინანსური მომსახურების შეთავაზება გახლავთ. Smart Campaign-ის პრინციპების დაცვა, "მიკრო ბიზნეს კაპიტალს" პასუხისმგებლობიანი საბანკო დაფინანსების - ღირსეული და გონივრული ფინანსური მრჩევლის მოდელად აქცევს.

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "მიკრო ბიზნეს კაპიტალის" ("ემ-ბი-სი") მომხმარებელი ყოველთვის სრულად არის ინფორმირებული ხელშეკრულების/შეთანხმების პირობებსა და ვადებზე. ორგანიზაციის თანამშრომლების მხრიდან კლიენტებისადმი დამოკიდებულება ეფუძნება პროფესიული ეთიკის მაღალ სტანდარტებსა, რომელიც გაწერილია შესაბამის დოკუმენტში და მორალურ ღირებულებებს.
კომპანია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს თანამშრომლებისათვის შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნას და დაცვას, უზრუნველყოფს მათი განვითარების ხელშემწყობი და წამახალისებელი გარემოს შექმნას.