ვაკანსიები

ვაკანსიები

სალაროს უფროსი, თბილისი

გამოქვეყნდა: 14-11-2019 ბოლო ვადა: 14-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრის სალაროს თანამშრომლების ფუნქციური მოვალეობების შესრულების მონიტორინგი
 • სერვის ცენტრის სალაროს მიერ გაწეული საქმიანობის პერიოდული ანალიზი
 • სალაროს ოპერაციების მართვის პროცესის ორგანიზება, კონტროლის განხორციელება, პრობლემური საკითხების მართვა - გადაწყვეტა
 • სერვის ცენტრის სალაროს ნაღდი ფულის ლიმიტების კონტროლი
 • ლიმიტების დარღვევის შემთხვევებში, მათი აღმოჩენა და ადეკვატური რეაგირება
 • დღის ბოლოს სალაროს, თანამშრომლების ნაშთების შემოწმება
 • სალაროსა და საცავში არსებული ნაშთების სისტემატური საკონტროლო გადათვლა
 • საცავის გახსნა/დახურვა
 • ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობის ინკასაციის ორგანიზება და განხორციელება
 • სალაროსა და საცავის გასაღებების, ბეჭდების, მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების შენახვა, მოძრაობის კონტროლი
 • მეტობა/დანაკლისის აქტების გაფორმება, ნაშთების გასწორების უზრუნველყოფა
 • სალაროს დღიური საბუთების შემოწმება
 • საოპერაციო პროდუქტების გაყიდვების ხელშეწყობა და სტიმულირება
 • საოპერაციო პროდუქტების გეგმების შესრულებაზე მუდმივი კონტროლი
 • თვიური რეპორტინგი საოპერაციო პროდუქტების მიხედვით
 • საჭიროებისამებრ, სალაროს ოპერაციების წარმოება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ეკონომიკის/ბიზნესის ან შესატყვის დარგებში
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება
 • აქედან მსგავს პოზიციაზე - მენეჯერული მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია)
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა
 • ინგლისური და რუსული ენების სრულყოფილი ცოდნა
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • დროის მართვის უნარი
 • კომუნიკაბელური, პუნქტუალური, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

გამოქვეყნდა: 14-11-2019 ბოლო ვადა: 14-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • პერსონალის მართვის ერთიანი სტრატეგიის, პოლიტიკისა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება
 • პერსონალის მართვის სრულყოფილი საინფორმაციო ბაზის შექმნა  და ფუნქციონირება თანამედროვე ტექნოლოგიების საფუძველზე
 • კომპანიასა და მის სტრუქტურულ ერთეულებში პერსონალზე მოთხოვნის განსაზღვრის მექანიზმის შემუშავება, დანერგვა და განვითარება
 • პერსონალის სტაბილურობის, მოძრაობისა და დენადობის პერიოდული ანალიზი, ძირითადი მიზეზებისა და პრობლემების გამომჟღავნება, ანალიზის განხორციელება და ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება
 • ყოველთვიურად საკადრო ცვლილებების დაფიქსირების და მის საფუძველზე სახელფასო უწყისების მომზადების კოორდინაცია
 • ორგანიზაციასა და მის სტრუქტურულ ერთეულებში, ყოველი სამუშაო ადგილისთვის მუშაობის ნორმალური პირობების უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება  და განხორციელება
 • პერსონალის მართვის სისტემის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა
 • ყოველი თანამდებობისთვის სამუშაოთა აღწერა-დახასიათებების, პროფესიულ-კვალიფიციური მოთხოვნების, თანამდებობრივი ვალდებულებებისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა
 • ვაკანტურ თანამდებობებზე კადრების მოზიდვის პროცედურების ორგანიზება და განხორციელება
 • პერსონალის შერჩევისა და დანიშვნის პროცედურების (კონკურსი, ტესტირება, გასაუბრება, მუშაობის პროცესში გამოცდა, საგამოცდო ვადით მიღება და ა.შ. ) ორგანიზების კოორდინაცია
 • ხელმძღვანელთა სათანადო მასალებითა და კონსულტაციებით უზრუნველყოფა მათი თანამშრომლების სამუშაო დაგეგმვის, შესრულების, შეფასებისა და ანგარიშგების საკითხებზე
 • ადამიანური რესურსების განვითარების სტატეგიული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პროგრამების შედგენა, ამ სფეროში არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრის რეალიზება
 • პერიოდულად ადამიანური რესურსების პროფესიული დონის შესაბამისობის დადგენა მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოების პროფესიულ-კვალიფიციურ მოთხოვნებსა და თანამდებობრივ ვალდებულებებთან
 • პერიოდულად თანამშრომელთა შეფასების პროცესის ორგანიზება, განხორციელებული საქმიანობის შესრულების და კომპეტენციების შეფასების კოორდინაცია
 • თანამშრომელთა სწავლების და ტრენირების პროცესის კოორდინაცია
 • პერსონალის რეზერვის ფორმირების ორგანიზება,  რეზერვის წყაროების დადგენა, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, განახლება, პერიოდული ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება
 • ახალი თანამშრომლების მიერ პრაქტიკისა და სტაჟირების გავლის პროცესის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა
 • თანამშრომლების მოტივირებისა და კარიერის მართვის ეფექტიანი  სისტემის შექმნა და პერმანენტული განვითარება, ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების პერიოდულად მიწოდება
 • თანამშრომელთა კონსულტირება ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის კომპეტენციასთან არსებულ საკითხებზე (შრომითი ურთიერთობების რეგულირების სფეროში, მეთოდური მასალების მომზადება და ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის გადაცემა და ა.შ.)
 • კონფლიქტების მართვა, ორგანიზაციაში სასურველი სოციალურ-ფსიქოლოგიური გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება
 • ახალმიღებული პერსონალის ფსიქო-ფიზიოლოგიური, სოციალური და პროფესიული ადაპტირების პროცესის ხელშეწყობა
 • თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება, ყველა აუცილებელი ინფორმაციის აკუმულირება, თანამედროვე ინფორმაციული ბაზის შექმნა, მისი განახლება, მიმდინარე პროცესების პერიოდული ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • აუცილებელია - უმაღლესი განათლება
 • სასურველია -  მაგისტრის/დოქტორის ხარისხი შრომის ეკონომიკის/ადამიანური რესურსების მართვის მიმართლებით
 • აუცილებელია - ზოგადი მათემატიკის ცოდნა, ქართული ენის მაღალ დონეზე ცოდნა, საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა; ინგლისური ენის საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა, შრომის ბაზრის მიმდინარე ტენდენციებში გარკვეულობა, შრომის კოდექსის ცოდნა
 • სასურველია -  ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა, უმაღლესი მათემატიკის ცოდნა, ექსელთან მუშაობის განსაკუთრებულად მაღალი უნარები, შრომის სამართლის საფუძვლების ცოდნა, ეფქტური შრომის ორგანიზების უნარები
 • აუცილებელია - ადამიანებთან  პოზიტიური ურთიერთობების დამყარების უნარი, დარწმუნების უნარი, პრეზენტაციის უნარი, ეფექტური კომუნიკაციის უნარი, მოსმენის უნარი, ინფორმაციის ამოღების უნარი, დროის მართვის უნარი, ეფექტური დაგეგმარების უნარი, დაკვირვების უნარი, ახალი ტექნოლოგიების სწრაფი ათვისების უნარი, კონფლიქტების ეფექტურად მართვის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება, კოლეგიალურობა, გუნდურობა
 • სასურველია - შემოქმედებითი აზროვნების უნარი, თვითკრიტიკული, თვითმოტივირებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე, თბილისი

გამოქვეყნდა: 13-11-2019 ბოლო ვადა: 12-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 04-10-2019 ბოლო ვადა: 11-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ლოჯისტიკის სპეციალისტი

გამოქვეყნდა: 05-11-2019 ბოლო ვადა: 05-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრების გარეგანი იერსახის მოწესრიგება მისოში არსებული სტანდარტების შესაბამისად
 • ახალი ოფისების გახსნისთვის საჭირო სამუშაოების დაგეგმვა და განხორციელება
 • სარემონტო სამუშაოების ორგანიზება, მართვა და მონიტორინგი
 • მწარმოებლების, შემკეთებლების და რეალიზატორების მოძიება, პირობების შეთანხმება და მათთან კონტაქტების დამყარება
 • სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების დროულად და ხარისხიანად შესრულება
 • მომწოდებელთა ბაზის შესწავლა, შესყიდვების პროცესების წარმართვა
 • მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობა, ოფისების გარეგან იერსახესთან დაკავშირებული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო ნებართვების აღებისა და ტექნიკური პირობების შეთანხმების მიზნით
 • ლოჯისტიკის განყოფილების მასშტაბით არსებულ პროექტებში ჩართულობა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება
 • ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია საფინანსო/საბანკო სექტორში)
 • საოფისე პროგრამების  ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის და დაძაბულ რეჟიმში მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება, გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სერვის ცენტრის მენეჯერი - მარნეული

გამოქვეყნდა: 31-10-2019 ბოლო ვადა: 30-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრის მუშაობის ხელმძღვანელობა და ორგანიზება
 • დაქვემდებარებული პერსონალის მართვა, კონტროლი და განვითარება
 • საკრედიტო რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და ანალიზი
 • საოპერაციო რისკების კონტროლი
 • დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში სესხების დამტკიცება
 • სერვის ცენტრის ბიუჯეტის შედგენა და მისი შესრულების კონტროლი
 • სალაროში ფულის მოძრაობის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა, მისოს დოკუმენტაციის ადმინისტრირება, დადგენილ პროცედურებთან/წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
 • სერვის ცენტრის თანამშრომელთა მიერ მისოს შინაგანაწესით გათვალისწინებული შრომითი დისციპლინისა და ქცევის ნორმების დაცვის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნესის/ეკონომიკის სფეროში (სასურველია მაგისტრის ხარისხი)
 • საფინანსო სფეროში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საკრედიტო კუთხით მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.


 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სერვის ცენტრის მენეჯერი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 29-10-2019 ბოლო ვადა: 29-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრის მუშაობის ხელმძღვანელობა და ორგანიზება
 • დაქვემდებარებული პერსონალის მართვა, კონტროლი და განვითარება
 • საკრედიტო რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და ანალიზი
 • საოპერაციო რისკების კონტროლი
 • დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში სესხების დამტკიცება
 • სერვის ცენტრის ბიუჯეტის შედგენა და მისი შესრულების კონტროლი
 • სალაროში ფულის მოძრაობის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა, მისოს დოკუმენტაციის ადმინისტრირება, დადგენილ პროცედურებთან/წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
 • სერვის ცენტრის თანამშრომელთა მიერ მისოს შინაგანაწესით გათვალისწინებული შრომითი დისციპლინისა და ქცევის ნორმების დაცვის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნესის/ეკონომიკის სფეროში (სასურველია მაგისტრის ხარისხი)
 • საფინანსო სფეროში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საკრედიტო კუთხით მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სერვის ცენტრის მენეჯერი - ქუთაისი

გამოქვეყნდა: 23-10-2019 ბოლო ვადა: 23-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრის მუშაობის ხელმძღვანელობა და ორგანიზება
 • დაქვემდებარებული პერსონალის მართვა, კონტროლი და განვითარება
 • საკრედიტო რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და ანალიზი
 • საოპერაციო რისკების კონტროლი
 • დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში სესხების დამტკიცება
 • სერვის ცენტრის ბიუჯეტის შედგენა და მისი შესრულების კონტროლი
 • სალაროში ფულის მოძრაობის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა, მისოს დოკუმენტაციის ადმინისტრირება, დადგენილ პროცედურებთან/წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
 • სერვის ცენტრის თანამშრომელთა მიერ მისოს შინაგანაწესით გათვალისწინებული შრომითი დისციპლინისა და ქცევის ნორმების დაცვის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნესის/ეკონომიკის სფეროში (სასურველია მაგისტრის ხარისხი)
 • საფინანსო სფეროში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საკრედიტო კუთხით მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით